Exit Viewer

The Neolithic of Southeast China: Cultural Transformation and Regional Interaction o ...

Read
image Next
The Neolithic of Southeast China:

**Number in italics indicates an image on the page.

A

adzes, 31, 38, 39, 42, 54, 83, 84, 92, 254, 259

Damaoshan, 156–159, 164, 167, 170–172, 174–176

Fubin, 73, 76, 77, 124

Hemudu, 107, 117

Hemudu, 108, 117, 124

Huangguashan, 64, 121, 122, 123, 216–218, 219, 256

Huangtulun, 124

Hulinshan, 76–78

Keqiutou, 49, 50, 58, 106, 114–116, 117, 123

Liangzhu, 113, 124

shell, 63

Southeast Asia, 112

Taiwan, 91-92, 98, 101–104, 107, 109, 111, 117, 127, 166–168, 175–177, 257

Tanshishan, 58, 116–119, 123, 124, 158, 254-255

Xitou, 121

Zhuangbianshan, 62, 63, 255.

See also stone artifacts, adze.

agriculture, 79, 92, 255, 256

barley, 246

rice, 33,, 34, 92, 99, 101, 246, 250, 255, 256, 258,, 259

animal domestication, xxv, xxvi, xxvii, 3, 15,, 16, 36,, 37, 191–194, 234–239, 255, 256

archaeology, xxvi, 20, 36, 49, 83

fieldwork, 132–134

Neolithic, 6, 7–8, 10, 12, 14, 18, 19, 220

southeast China, 3–17, 42–80, 104

arrowheads, 5, 63, 64, 67, 95, 96, 100, 101, 155, 160, 162, 216–218, 219

assemblage, 3, 15, 16, 34, 35, 62, 95, 106, 257

Baizhuduan, 79

Chuanfan Cave, 42

Damaoshan, 36, 131, 156, 157, 179, 191, 193

Dapenkeng, 92, 93

Doumishan, 69

Fanchengdui, 67

Fubin, 73, 77

Fuguodun, 57, 93, 94

Huangguashan, 62–64, 158, 197, 216, 220, 235, 239, 256

Houshan, 14, 65

Huangtulun, 71, 73

Hulinshan, 74

Hutoupu, 65

Indonesia, 96

Jiantounong, 69

Jinguishan, 57, 93

Keqiutou, 50, 52, 57, 93, 114, 116, 117, 123

Lianghuachishan, 44

Liangzhu, 68

Neolithic, 108, 158

Shizigang, 64

Taiwan, 90, 93, 96

Tanshishan, 17, 37, 58, 60, 72, 119, 123, 158, 257

Wanshouyan, 42